IPTV playlists — Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC